Makaleler

Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the librariesItalian Journal of Library, Archives, and Information Science ??(??), ???-???. doi: 10.4403/jlis.it-12438

pdf

Çakmak, T. (2017). Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF Dergisi) 57(2), ???-???. doi: ????

pdf

Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017). Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası 18(1), 49-91. doi: 10.15612/BD.2017.580

pdf

Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and expectations on implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science  6(2), doi: 10.4403/jlis.it-10953

pdf

Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31(1), 235-254.

pdf

Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014). Awareness, Perceptions and Expectations of Academic Librarians in Turkey About Resource Description and Access (RDA). Cataloging and Classification Quarterly 52(6-7), 660-676. doi:10.1080/01639374.2014.945023

link

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Kurumsal bilgi sistemleri içerisinde belge yönetimi: Türkiye’deki kamu üniversitelerinde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik bir durum analizi. Bilgi Dünyası, 14(2), 251-269.

pdf

Çakmak, T. ve Önal, İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları. Türk Kütüphaneciliği, 27(4), 633-647.

pdf

Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65(4), 336-357.

link

Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar(18), 47-61.

pdf

Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012).Türkiye’de kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirme çalışmalarının düşünce özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 13(2), 418-436.

pdf

Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT Projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 370-390.

pdf

Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2011). Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 12(2), 263-279.

pdf

Özel, N. ve Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi kütüphane kataloglarına yönelik kullanıcı beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası 12(1), 30-45.

pdf

Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisinin bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348.

pdf

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project. International Journal of Information Science, 30(3), 199-211.

pdf

Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği.Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 489 – 509.

pdf

Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009).Web sayfası kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23(2), 278 – 298.

pdf

Tezler

Çakmak, T. (2016). Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pdf

Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pdf

Kitap yazarlıkları

Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. İstanbul: Hiperyayın. ISBN: 978-605-2015-13-1, e-ISBN: 978-605-2015-14-08

link

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

pdf

Kitap editörlükleri

Yılmaz, B., Avşar, N., Çakmak, T. ve Yazıcı, Y. (yay. haz.) (2016). Ankara’da yayımlanan süreli yayınlar kaynakçası: 1923-2015. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM. ISBN 978-605-9388-04-7

link

Polat, C. ve Binici, K. (2015). Zotero: Bilimsel Araştırma Sürecinde Bireysel Kaynak Yönetimi Aracı. Yayına Hazırlayanlar ve Redaktörler N. Özel ve T Çakmak. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. e-ISBN 978-975-95295-9-8

pdf

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N.  (yay. haz.) (2012). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

link

Bildiriler kitabı editörlükleri

Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S. Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. ve Çakmak, T. (2016). Information literacy: Key to an inclusive society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, revised selected papers. Communications in Computer and Information Science (Cilt: 676, e-ISBN: 978-3-319-52162-6), Cham: Springer

link

Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (yay. haz.) (2016). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu: bildiriler kitabı. Bursa: Nilüfer Belediyesi. e-ISBN 978-605-9897-28-0

pdf

Özel, N. ve Çakmak, T. (yay. haz.). (2016). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi bildiriler kitabı. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-1-8

link

Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (yay. haz.) (2016). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu: bildiri özetleri. Bursa: Nilüfer Belediyesi. ISBN 978-605-9897-14-3

pdf

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (yay. haz.) (2016).  e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: bildiriler. Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. ISBN 978-605-61009-5-6

pdf

Güneş, G., Özel, N. ve Çakmak, T. (Yay. haz.) (2016). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler bildiriler kitabı. Ankara: ÜNAK. ISBN: 9786056634901

pdf

Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (yay. haz.) (2015).  e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: bildiri özetleri. Ankara: Şahış Yazar. ISBN 978-605-84441-1-9

pdf

Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Doğan, G. (Yay. haz.). (2014). From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”: Bobcatsss 2013. Proceedings. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pdf

Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H.F. ve Özel, N. (yay. haz.). (2013). ÜNAK 2013 Konferansı Bilgi Sistemleri, Platformlar ve Mimariler: Bildiri özetleri. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

pdf

Yıldızeli, A., Çakmak, T. ve Özel, N.  (yay. haz.)  (2012). ÜNAK İkibin10: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu bildiriler kitabı. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

pdf

Yıldızeli, A., Arıkan, A. ve Çakmak, T. (yay. haz.) (2011). ÜNAK ’09: Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu bildiriler kitabı. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.

pdf

Kitap içi bölümler

Çakmak, T. (2017). Bilgi merkezlerinde üstveri paylaşımı ve entegrasyonu.  Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya (Editör). Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (s.49-65). İstanbul : Hiperyayın. ISBN: 978-605-201-526-1

pdf

Çakmak, T. ve Özel, N. (2016). Somut olmayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve erişilebilirliğinin sağlanması.  Süer Eker ve Ülkü Çelik Şavk (Editör). Tehlikedeki Türk Dilleri IV: Disiplinlerarası Çalışmalar içinde (s.745-753). Ankara: International Turkic Academy. ISBN: 978-9944-237-50-5

pdf

Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemlerinin değerlendirilmesi. Umut Al ve Zehra Taşkın (Yay. haz.). Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan içinde (s.143-161). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pdf

Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Yeni nesil kütüphane katalogları: OPAC 2.0. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (yay. haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan kitabı içinde (s. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pdf

Bildiriler kitaplarında yayınlanmış bölümler

Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2016). Belediye kütüphanelerinde dijital teknoloji ve sosyal medya kullanımı.  Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu (yay. haz.). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler kitabı içinde (s.254-265). Bursa: Nilüfer Belediyesi

pdf

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science, 100, 979-986. DOI: 10.1016/j.procs.2016.09.262

pdf

Todorova, T., Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Tsetkova, E. (2016). Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey. Özel, N. ve Çakmak, T. (yay. haz.). ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: bildiriler kitabı içinde (s.184-192). Ankara: ÜNAK.

pdf

Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2016). Küçük ve orta ölçekli bilgi merkezlerinde dijital kültürel miras ürünlerinin yönetimi: LoCloud Projesi örneği. Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (yay. haz.). e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: bildiriler içinde (s.205-211). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.

pdf

Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. Özdemirci, F., Özel, N., Çakmak, T., Akdoğan, Z. ve Yalçınkaya, B. (yay. haz.). e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: bildiriler içinde (s.155-162). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü.

pdf

Çakmak, T.  ve Kurbanoğlu, S. (2015). Metadata literacy: an analysis of LIS sturdents. Communications in Computer and Information Science içinde (Cilt:552, s.  262-269). İsviçre: Springer.

pdf

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). Internet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. Hasan Keseroğlu, Ayşenur Güneş, Güler Demir ve Elsa Bitri (Yay. haz.). Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama‘ içinde (s.60-72). Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.

pdf

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of organizational Literacy in context of organizational learning: A literature review.Communications in Computer and Information Science içinde (Cilt:492, s. 540-549). İsviçre: Springer.

pdf

Topçu, Ö. Ş., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2014). Data standardization in digital libraries: An ETD case in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal  içinde (cilt 147, s. 223-228). Prag: Elsevier.

pdf

Yılmaz, M., Çakmak, T. ve Özel, N. (2014). Application of Computer Mediated Communication in the Delivery of Virtual Reference Services. Zehra Taşkın, Tolga Çakmak ve Güleda Doğan (Yay. haz.). From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out”: Bobcatsss 2013. Proceedings içinde (s. 179-185). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pdf

Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2014). Evaluation of information security approaches: A defense industry organization case. Beyond the Cloud: Information… Innovation… Collaboration… 4th International Symposium on Information Management in a Changing World içinde (Cilt: 423, s. 112-122)  Heidelberg: Springer.

pdf

Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Dijital varlık yönetimi ve bilgi hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Bildiriler içinde (cilt II, s.571-576). Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

pdf

Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2013).  Evaluation of the Open Course Ware initiatives within the scope of Digital Literacy Skills: Turkish OpenCourseWare Consortium case. Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal  içinde (cilt 83, s. 65-70). Amsterdam: Elsevier.

pdf

Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2012). Open educational resources and academic libraries. Hafize Keser (yay. haz.).  AWERProcedia Information Technology and Computer Science içinde (cilt:1, s. 1002-1006). Lefkoşa: Academic World Education and Research Center.

pdf

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2012, 3-6 Mayıs). Convergence of the records management and enterprise content management in the digital environment.Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal  içinde (cilt 62, s. 194-197). Amsterdam: Elsevier.

pdf

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2012, 21-23 Eylül). Enterprise content management: A challenge for organizational information management. The Conference on Web Based Business Management proceedings içinde (s. 590-593). Shanghai: Scientific Research. ISBN: 978-1-61896-011-5

pdf

Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey.  Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Nazan Özenç Uçak (yay. haz.). E-Bilim ve Bilgi Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu bildiriler içinde (s. 146-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pdf

Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey. Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Uçak (yay. haz.). E-Science and information management /CCIS 317/ 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World içinde (s. 150-163). Berlin: Springer.

link

Çakmak, T. (2012). Kurumsal içerik ve bilgi yönetimi kapsamında Web 2.0 teknolojileri: “Enterprise 2.0″. Aytaç Yıldızeli, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (yay. haz.). ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 175-187). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

pdfss

Çakmak, T. ve Özel, N. (2012). Çevrimiçi kütüphane kataloglarının sosyal ağlarla yeniden yapılandırılması: yazılımlar ve projeler. Aytaç Yıldızeli, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (yay. haz.). ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 29-36). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

pdfss

Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Sosyal kataloglama siteleri ve yeni nesil kütüphane katalogları. Aytaç Yıldızeli, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (yay. haz.). ÜNAK 2010: “Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (s. 121-130). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

pdfss

Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012, 23-25 Ocak). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. Wolf-Fritz Riekert ve Ingeborg Simon (Ed.). BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

pdfss

Todorova, T., Raykova, A., Çakmak, T. ve Miočić, P. (2012, 23-25 Ocak). “E-motion of the manager of cultural institutions”:Experiences within ERASMUS Intensive Programme IP LibCMASS at State University of Library Studies and Information Technologies in Sofia. Wolf-Fritz Riekert ve Ingeborg Simon (Ed.). BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 324 – 327). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

pdf

Todorova, T., Horvat, A., Tonta, Y. ve Çakmak, T. (2011). International collaboration in IP Erasmus ‘Library, Information and Cultural Management – Academic Summer School (IP LibCMASS). National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011 Proceedings içinde (s. 20-37). Bulgaristan: Burgas.

Özel, N. ve Çakmak, T. (2010). Users’ expectations on restructuring OPACs through social network applications. Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia, Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao-Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai ve Irwin King (Ed.). 2010 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications & 2010 IEEE/ACM International Conference on Cyber, Physical and Social Computing içinde (s. 798 – 803). Los Alamitos: The Institute of Electrical and Electronics Engineers.

link

Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin Web 2.0 araçlarını kullanım özellikleri. Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Nazan Özenç Uçak (yay. haz.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu bidiriler içinde (s. 44-53). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pdfpptx

Çakmak, T. (2009). Belge yönetimi ve ‘Enterprise 2.0’. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği bildiriler kitabı içinde (s. 205-220). Ankara: Ankara Üniversitesi.

pdfss

Külcü. Ö. ve Çakmak, T. (2011). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları. Aytaç Yıldızeli,  Aykut Arıkan ve Tolga Çakmak (yay.haz.). ÜNAK 09 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler Sempozyumu bildirler kitabı içinde (s. 113-137). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.

pdf

Külcü. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Evaluation of institutional conditions for Electronic Records Management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institutions. InterPARES 3 Symposium Proceedings içinde (s. 303-311). Seoul:National Archives of Korea.

pdf

Yayınlanmamış bildiri ve çalıştay sunuşları

Çakmak, T. (2017, 24 Şubat). Kütüphanelerde Bilgi Erişim Araçları ve Kaynak Tanımlama. Ege Bölgesi TKD-HİK Çalıştayı‘nda  sunulan bildiri. İzmir: Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi.

pdf

Çakmak, T. (2016, 23 Aralık). Ankara’da yayımlanan süreli yayınların analizi: Bir kaynakça çalışması. VEKAM Araştırma Sunumları 2016‘da  sunulan bildiri. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.

pdf

Çakmak, T. (2016, 17-18 Kasım). Kültürel miras ürünlerinin tanımlanması. Tehlikedeki Türk Dilleri Çalıştayı‘nda  sunulan bildiri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pptx

Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2016, 1-3 Kasım). Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi deneyimi üzerinden bir değerlendirme. Kültürel Miras Sempozyumu‘nda  sunulan bildiri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pptx

Çakmak, T. (2016, 3 Kasım). Bir bilgi merkezi olarak müzeler ve toplumsal rolleri. Müzeler: 21. Yüzyılın Cazibe Merkezleri Çalıştayı‘nda  sunulan bildiri. Ankara: Milli Kütüphane.

pptx

Çakmak, T. (2016, 1 Kasım). Bir bilgi merkezi olarak müzeler ve toplumsal rolleri. Müzeler: 21. Yüzyılın Cazibe Merkezleri Çalıştayı‘nda  sunulan bildiri. İstanbul: Macar Kültür Merkezi.

pptx

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016, 10-13 Ekim). Information literacy program design: A SWOT analysis of library and archives in Turkey. European Conference on Information Literacy (ECIL) 2016’da  sunulan bildiri. Prag: Oreo Pyramidia Hotel.

pptxpdf

Çakmak, T., Ayaokur, A. ve Yıldırım, E. (2016, 12-14 Mayıs). Yerel kültürel mirasın korunması ve erişilebilirliğinin sağlanmasında belediyelerin rolü: Mudurnu kültürel miras çalışmaları örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv hizmetleri Uluslararası Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

pptx

Yılmaz, B., Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Ayaokur, A. (2015, 1-3 Ekim). Kültürel mirasın dijital platformlarda paylaşımı ve bulut uygulamalar: LoCloud Projesi-Koç Üniversitesi VEKAM örneği. ÜNAK 2015 Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

pptx

Çakmak, T. (2015, 21 Nisan). Bulut bilişimin kültürel bellek kurumlarına yansımaları: Bir uygulama örneği olarak LoCloud Projesi. Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri: IX. Seminer: Bulut Bilişim ve Bilgi Yönetimi‘nde sunulan bildiri. Ankara: Bilkent Üniversitesi.

wmvss

Çakmak, T. (2015, 1 Nisan). Kültürel mirasın kalıcılığının sağlanması: dijital koruma ve dijitalleştirme uygulamaları. 51. Kütüphane Haftası, Kültürel Mirasın Yönetilmesinde Stratejik Yaklaşımlar Paneli‘nde sunulan bildiri. İzmir: İzmir Üniversitesi.

ss

Yılmaz, B. ve Çakmak, T. (2014, 5 Aralık). Türkiye’de dijital koruma politikaları. Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu‘nda sunulan bildiri. Ankara: Koç Üniversitesi VEKAM.

ss

Todorova, T., Yılmaz, B., Çakmak, T. ve Tzvetkova, E. (2014, 17-20 Eylül). Digital preservation policies in Bulgaria and Turkey. ÜNAK 2014: Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi‘nde sunulan bildiri. İstanbul: DAGM Osmanlı Arşivi Yeni Hizmet Binası.

ss

Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2014, 11-15 Ekim). Digital cultural heritage works and object description within the scope of Europeana. Archives and Cultural Industries Conference‘da sunulan bildiri. Girona: Palau de Congressos de Girona.

link

Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014, 3-5 Eylül). Internet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama‘da sunulan bildiri. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.

ss

Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014, 27-28 Şubat). RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation. FSR2014: Faster, Smarter and Richer. Reshaping the Library Catalogue International Conference‘da sunulan bildiri. Roma: Italian Library Association.

Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013, 19-21 Eylül). Europeana bulutunda yerel içerik: İyi uygulama örneği olarak LoCloud projesi. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı‘nda sunulan bildiri. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

pptx_win

Çakmak, T., Doğan, G. ve Topçu, Ö. Ş. (2013, 19-21 Eylül). Dijital kütüphanelerde kaynak tanımlama: Türkiye Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Lisansüstü Tez Arşivi örneği. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı‘nda sunulan bildiri. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

pptx_win

Topçu, Ö. Ş., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2013, 5-9 Eylül). Data standardization in digital libraries: an ETD case in Turkey. 3rd International Conference on Integrated Information‘da sunulan bildiri. Prag: Orea Hotel Pyramida.

pptx_win

Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013, 4-6 Eylül). Local content in a Europeana cloud: The LoCloud Project as a best practice. Beyond the Cloud: Information… Innovation… Collaboration… 4th International Symposium on Information Management in a Changing World‘de sunulan bildiri. Limerick: Strand Hotel.

Kumcu, A., Hastürkoğlu, G. ve Çakmak, T. (2013, 8-10 Mayıs). Türkiye’de çalışan çevirmenlerin internet kullanım alışkanlıkları. III. Uluslararası Çeviri Kolokyumu’nda sunulan bildiri. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.

pdfwma

Çakmak, T. (2013, 19 Nisan). Bibliyografik evrenin gelişimi ve kütüphanelerde bağlı veri yaklaşımları. Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı’nda sunulan bildiri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

pdf

Çakmak, T. (2013, 28 Mart). Dijital varlıkların yönetiminde yeni teknolojiler ve tanımlama standartları. Nadir Eserlerin Sayısallaştırılması ve Kullanıma Sunulması Çalıştayı‘nda sunulan bildiri. İstanbul: Atatürk Kitaplığı.

pdf

Özel, N. ve Çakmak, T. (2012, 31 Mayıs -02 Haziran). Bilgi okuryazarlığı eğitim programı tasarımı çalıştayı. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu’nda gerçekleştirilen çalıştay. Nevşehir: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

pptx

Çakmak, T. (2012, 7 Mayıs). ERASMUS Yoğun Programları ve IPLibCMASS Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kariyer Günü‘nde sunulan bildiri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Çakmak, T. (2012, 28 Nisan). Okul kütüphaneleri ve teknolojik yansımalar. Okul Kütüphaneleri Standartlar Çalıştayı‘nda sunulan bildiri. İstanbul: Okul Kütüphanecileri Derneği.

Çakmak, T. (2012, 29 Mart). Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları. 48. Kütüphane Haftası – Sosyal Medyanın Kütüphane ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi Paneli‘nde sunulan bildiri. Ankara: Atılım Üniversitesi Kütüphanesi.

pptx

Miočić, P., Špiranec, S., Çakmak, T. ve Kurbanoğlu, S. (2012, 23-25 Ocak). Digital judgement and critical thinking skills.  Wolf-Fritz Riekert ve Ingeborg Simon (Ed.). BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 109). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

pdf

Çakmak, T. (2012, 12 Ocak). Web 2.0 uygulamalarının kütüphanelere yansıması ve mobil uygulamalar. Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri, II. Seminer‘de sunulan bildiri. Ankara: Bilkent Üniversitesi Merkez Kütüphanesi.

pptxwmv

Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2011, 23-27 Kasım). Open educational resources and academic libraries. 2nd World Conference on Information Technology‘de sunulan bildiri. Antalya: Queen Elizabeth Otel.

Çakmak, T. (2011, 21 Mayıs). Örnek bir MARC projesi. Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Semineri‘nde sunulan bildiri. Sinop: Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi.

Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında bilgi güvenliği. 47. Kütüphane Haftası‘nda sunulan bildiri. Bursa: Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi.

pptx

Çakmak,T. (2011, 21 Mart). Digitization e-learning program. AccessIT Final Conference‘da gerçekleştirilen çalıştay. İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi.

pptx

Çakmak, T. ve Özel, N. (2011, 2-4 Şubat). Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0. Akademik Bilişim 2011 Konferası‘nda sunulan bildiri. Malatya: İnönü Üniversitesi.

pdf

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010, 11-19 Eylül) Convergence of RM and ECM in digital environments. CITRA 2010 Conference and InterPARES 3 Summit & Symposium’da sunulan bildiri. Oslo: Holmenkollen Park Hotel Rica.

pdf

Çakmak, T.(2010, 25-27 Ocak). An Evaluation on the web page navigation tools in Turkish university library web sites. BOBCATSSS 2010 Library and information science Conference‘da sunulan bildiri. Parma: University of Parma.

pdf

Poster Sunumları

Raykova, A., Brunet, C., Miocic, P. ve Çakmak, T. (2012, 23-25 Ocak). 21st century librarians’ work in motion: snapshots and collaboration between 5 different countries. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion konferansında sunulan poster. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Görüş yazıları

Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri. Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302.

pdf

Tanıtım ve değerlendirme yazıları

Çakmak, T. (2010). İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi. Nilgün Atay. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, Bilgi Dünyası içinde, 11(1), 219 – 220.

pdf

Çakmak, T. (2010). Global library and information science: a textbook for students and educators İsmail Abdullahi (Ed.). The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, Türk Kütüphaneciliği içinde, 23(4), 934-935.

pdf

Diğer yayınlar

Çakmak, T. (2016). Avrupa Bilgi Okuryazarlığı Konferansı 2016.  Türk Kütüphaneciliği, 30(4), 774-778.

pdf

Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2013). BOBCATSSS2013’ün ardından… Türk Kütüphaneciliği, 27(1), 222-224.

pdf

Çakmak, T., Doğan, G. ve Taşkın, Z. Report on 21st BOBCATSSS Conference, January 23-25, 2013 Ankara, Turkey. DLib MagazineMarch 2013.

pdf

Yılmaz, M. ve Çakmak, T. (2012). 2012 Dünya Açık Eğitim Kaynakları (AEK) Kongresi 20-22 Haziran 2012 UNESCO Paris – 2012 Paris AEK Bildirgesi (Türkçe çeviri).

pdf

Küçük, M. E., Yalçın, H. ve Çakmak, T. (2013, 18 Mart). Dijitalleştirme ve Dijital İnsani Bilimler Çalışma Grubu raporu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dünya Belleğinde Türkiye Çalıştayı.

pdf

Çakmak, T. (2013). University libraries in Turkey. Library Portal Turkey.